Departament tècnic

OFICINA TÈCNICA

Estructures Integrals de Fusta ofereix als seus clients el servei d’assessorament, càlcul d’estructures i disseny assistit per ordinador mitjançant l’aplicació informàtica CADWORK 3d, eina específica per a disseny d’estructures de fusta.

L’alt nivell de prefabricació de les estructures de fusta, fa que el disseny previ a l’execució sigui un dels passos més importants. Amb mides reals d’obra, s’ajusta el disseny a la realitat, i mitjançant maquinària de control numèric, es mecanitza cada element de l’estructura per a poder realitzar-ne la construcció.

CTE. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ

L’actual CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) ja contempla un apartat específic per a les estructures de fusta, el DB-SEM (Document Bàsic – Seguretat Estructural en Fusta), on s’especifiquen tots els requisits necessaris per a realitzar projectes en fusta, col·locant aquest material al mateix nivell que el formigó i l’acer.

Aquesta eina és de vital importància per poder realitzar projectes amb total seguretat, juntament amb la matèria prima totalment certificada en origen, tan en qualitat com en classe resistent, obtenim un producte amb total garantia.

.

CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

Estructures Integrals de Fusta realitza la construcció de cases en fusta, adaptant-se a les necessitats del projectista i del client. Es tracta de trobar la solució òptima a les necessitats de cada projecte, tenint sempre molta cura dels detalls constructius i dels materials utilitzats.

Es tracta de buscar en cada projecte la optimització dels materials, podent realitzar estructures d’entramat lleuger, estructures de tronc o bé estructures en fusta contralaminada, buscant sempre criteris passius en aïllament de la casa, per tal de reduir al màxim el consum energètic de la vivenda tan en períodes freds com els càlids.

Des de l’oficina, coordinem i dissenyem cada projecte juntament amb la Direcció facultativa, i s’executa amb personal propi. Per a l’empresa, construir en fusta es important i implica estar capacitat per adaptar tota la tecnologia dels països del centre i nord d’Europa a la nostra climatologia.

La fusta, a part de ser un excel·lent material a nivell estructural, és un extraordinari magatzem de CO2, ja que emmagatzema tot el diòxid de carboni que ha transformat en oxigen al llarg de la seva vida. És un material noble i durable que aporta un alt nivell de confort a les vivendes